Woolman Oy

Woolman Oy:n työntekijärekisterin tietosuojaseloste

Woolman Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkoin määriteltyjä prosesseja, dokumentaatiota, tietosuojaperiaatteita sekä hyvää ja huolellista tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

Woolman Oy, y-tunnus: 2817702-7, postiosoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Woolman Oy, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa osoitetaan työsuojelupäällikölle.

3. Rekisterin nimi

Työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Woolman Oy:n kanssa työsuhteessa olevien työntekijöiden henkilötietoja käsitellään työsopimuksessa määritettyjen työnantajan velvoitteiden hoitamiseksi. Käsittely perustuu työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).

Woolman Oy:n työntekijäksi haluavien työnhakijoiden osalta henkilötietoja käsitellään rekrytointeihin ja työnhakijoiden arviointeihin liittyen.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan rekisteröidystä esimerkiksi seuraavia tietoja:

Rekisteriin voidaan tallentaa myös muuta sisältötietoa, jonka rekisteröity itse on luovuttanut rekisterinpitäjälle kuten kuva, video, työhakemus, cv tai muu linkki portfolioon tai ammatilliseen yhteisöpalveluun (esim. LinkedIn)

6. Tietojen säilytysaika

Woolman Oy säilyttää henkilötietoja työsuhteen ajan, ja suhteen päättymisen jälkeen vain niin pitkään kuin tietoja tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään, viranomaisilta tai muusta asiallisesta lähteestä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen luovuttamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia sekä viranomaisten antamia ohjeita. Tietoja luovutetaan esim. verottajalle ja vakuutuslaitoksille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn antamaa lupaa.

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla.

Woolman Oy:llä on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä turvakeinoilla suojattuja.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityä informoidaan tietojen keräämisestä työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ja rekrytointien osalta rekrytointiprosessin yhteydessä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys kohdan 2. mukaisesti.

Päivitetty 8.5.2019

Verkkokauppa-asiaa suoraan sähköpostiisi?