Woolman Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Woolman Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkoin määriteltyjä prosesseja, dokumentaatiota, tietosuojaperiaatteita sekä hyvää ja huolellista tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

Woolman Oy, y-tunnus: 2817702-7, postiosoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Woolman Oy, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: support@woolman.io

3. Rekisterin nimi

Woolman Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja Woolman Oy:n välinen sopimussuhde tai uusien asiakassuhteiden luominen, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys liiketoimintaan liittyen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • viestinnän, markkinoinnin ja myynnin toteuttaminen ja seuranta,
 • palveluiden kohdentaminen, personointi sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta,
 • asiakkuuksien analysointi, ryhmittely, raportointi ja tilastointi,
 • asiakkaan palveleminen, asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta,
 • asiakaspalvelun, asiakassuhteen ja liiketoiminnan kehittäminen, sekä
 • mielipide- ja markkinatutkimukset.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi, työnkuva, rekisteröidyn edustaman organisaation nimi ja yhteystiedot,
 • rekisteröidyn muu tuottama tai linkittämä sisältö,
 • rekisteröidyn antamia kieltoja,
 • rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto kuten IP-osoite tai evästetiedot,
 • rekisteröityyn kohdistetun myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot, sekä
 • tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään markkinointirekisterissä, ellei rekisteröity ole kieltänyt markkinointia. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin markkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan seuraavista lähteistä:

 • rekisteröity itse,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: vierailijan IP-osoite, vierailun ajankohta, selatut sivut ja sivujen katseluajat, vierailijan selain. Käyttäjällä on koska tahansa mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.
 • Woolman Oy:n sidosryhmät ja ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit, sekä muut asianmukaiset lähteet.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Woolman Oy:n ja Woolman Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan suostumuksella väliaikaisiin rekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla.

Woolman Oy:llä on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

9. Yhteisrekisterinpitäjyys Facebookin kanssa

Olemme laatineet oman selosteen yhteisrekisterinpitäjyydestä Facebookin kanssa ja voit lukea sen täällä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalista aineistoa ei ole. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä turvakeinoilla suojattuja.

11. Profilointi

Osana markkinointirekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä Woolman Oy voi toteuttaa myös profilointia. Profiloinnin tarkoituksena on mahdollistaa markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun parempi kohdentaminen.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus korjata häntä koskeva virheellinen tieto pyytämällä tiedon korjaamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja markkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Pyynnön vastaus toimitetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointiin ja -myyntiin ilmoittamalla kiellosta kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin markkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut Woolman Oy:lle markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä ja oikeus kieltää profilointi
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi tilanteessa, jolloin rekisteröity odottaa Woolman Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää profilointi. Kummassakin tapauksessa rekisteröidyn tulee lähettää pyyntö kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Woolman Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Woolman Oy suosittelee rekisteröityä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.