Woolman Oy

Nordic Shipping Appin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Woolman Oy tuottaa, kehittää ja ylläpitää verkkokauppa-alustoihin integroitavaa Nordic Shipping Appia. Woolman Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkoin määriteltyjä prosesseja, dokumentaatiota, tietosuojaperiaatteita sekä hyvää ja huolellista tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

Woolman Oy, y-tunnus: 2817702-7

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Woolman Oy, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: support@woolman.io  

3. Rekisterin nimi

Nordic Shipping Appin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Nordic Shipping App -lisäsovelluksen hankkineen verkkokauppiaan ja Woolman Oy:n välinen sopimussuhde. Nordic Shipping App -lisäsovellus käsittelee verkkokauppatilaajien tietoja, ja välittää ne kuljetusliikkeille verkkokauppatoimitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Nordic Shipping App -lisäsovellus käsittelee lähetysten vastaanottajien, tai näiden valtuuttamien (esim. toimitukset kolmansille osapuolille) henkilöiden henkilötietoja, joiden käsittely on välttämätöntä, jotta palvelu voidaan tuottaa.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin rekisterinpitäjällä on käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve. Lähtökohtaisesti tiedot säilytetään sen aikaa kuin tilauksen toimitus edellyttää. Kun henkilötietoja ei enää tarvita niiden käsittelyn tarkoituksiin ja viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua toimituksesta, tiedot ja niiden varmuuskopiot poistetaan automaattisesti rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Nordic Shipping App -lisäsovellus on itsenäinen applikaatio, jonka verkkokauppias voi sopimuspohjaisesti integroida verkkokauppa-alustalleen. Lisäsovellukset sitoutuvat noudattamaan eri verkkokauppa-alustojen velvoittamia ja verkkokauppiaiden itsensä erikseen hyväksymiä ohjeita ja sääntöjä. Sovellus noudattaa seuraavien verkkokauppa-alustojen asettamia ohjeita ja sopimuksia:
Shopify inc. (https://www.shopify.com/legal). Nordic Shipping App -lisäsovellus saa sopimuksen myötä oikeudet kerätä verkkokauppiaan verkkokauppa-alustalta lisäsovelluksen tarvitsemat tiedot ja välittää ne kuljetusliikkeille.

Käytämme evästeitä. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: vierailijan IP-osoite, vierailun ajankohta, selatut sivut ja sivujen katseluajat, vierailijan selain. Käyttäjällä on koska tahansa mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Woolman Oy:n lukuun toimivien tai palvelun tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kolmansia tahoja voivat olla verkkokauppa-alustat, joiden kanssa verkkokauppa-asiakkaat ovat sopimussuhteessa. Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan suostumuksella väliaikaisiin rekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan käyttötarkoitusta varten, erikseen informoidulla tavalla.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla. Woolman Oy:llä on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoja käsitellään ainoastaan teknisin rajapintasiirroin. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä turvakeinoilla suojattuja.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Woolman Oy:n toteuttaa Nordic Shipping Appin rekisteröityjen oikeuksia seuraavasti:

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus korjata häntä koskeva virheellinen tieto pyytämällä virheellisen tiedon korjaamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Pyynnön vastaus toimitetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointiin ja -myyntiin ilmoittamalla kiellosta kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa asiakkuus pyytämällä asiakkuuden poistamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan Woolman Oy:n Nordic Shipping Appin -asiakasrekisteristä välittömästi ja pysyvästi, paitsi jos on olemassa jokin laillinen peruste säilyttää ne. Mikäli rekisteröity käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää luovuttamaan hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen luovutuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Tietojen luovutus toteutetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa Woolman Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Rekisteröidyn tulee lähettää pyyntö kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Woolman Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kaikki muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden julkaisun jälkeen. Woolman Oy suosittelee rekisteröityä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Päivitetty 31.5.2019

Verkkokauppa-asiaa suoraan sähköpostiisi?